Musisz zainstalować flash player pobierz instalator
s. 4-5 s. 10-11 s. 6-7 s. 11-12 s. 8-9 s. 16-18 Redakcja:

ZSE Krzyk W numerze:

W nagrodę do Warszawy! Pierwszaki o szkole Niepodległość na sportowo Nasze pasje Pierwsza praktyka zawodowa Polecamy! Emilia Kapinos - red. naczelna Joanna Jurkowska - zas- tępca red. naczelnej Dagmara Jaźwiec Patrycja Kowalska Julia Wojdyła Anna Skrzyniarz Monika Skrzyniarz Weronika Sobusiak Julia Szczucińska Opiekunowie: Agnieszka Lorynowicz Beata Szędzioł Nasz adres: krzykekonomik@o2.pl OD REDAKCJI:

ZSE Krzyk

Drodzy Czytelnicy! Serdecznie witamy wszystkich w nowym roku szkolnym 2018/2019, po dwóch miesiącach odpo-czynku, podróżowania, relaksu oraz spotkań ze znajomymi czy przyjaciółmi, rodziną. Przed nami nie tylko kolejne miesiące ciężkiej pracy, ale rów-nież wspólnych przeżyć na wycieczkach, wyjściach czy na zwykłych przerwach między lekcjami. W szkole po wakacjach nastąpiło wiele zmian, w szczególności w presonelu szkolnym. Doszli nowi nauczyciele i pojawił się nowy pan woźny (pan Stanisław odszedł na zasłużoną emeryturę). Zmienił się również kierunek zagranicznych praktyk zawodowych, tym razem nie Włochy, lecz słoneczna i pełna oryginalnego charakteru Hiszpania. Warto też wspomnieć o tym, że szkolna gazetka ,,KRZYK’’ obchodzić będzie w tym roku jubileusz 20-lecia istnienia. Jest to dla redaktorów oraz pierwszego i obecnych opiekunów gazetki: pani wicedyrektor Anny Zawrzykraj, pani Agnieszki Lory-nowicz i pani Beaty Szędzioł wielkie wydarzenie. Zapraszamy wszystkich chętnych uczniów do wspólnej pracy i dołączenia do naszego kółka. Jesteśmy otwarci na nowe pomysły i nowych ludzi. Życzymy, aby ten rok szkolny przyniósł Wam wiele satysfakcji! Pamiętaj, że wszystko można zacząć od nowa. Jutro jest zawsze świeże i wolne od błędów... Lucy Maud Montgomery W nagrodę do Warszawy!
14 września laureatki Powiatowego Konkursu Li-terackiego „Tu wszędzie jest moja Ojczyzna” poje-chały w nagrodę na wycie-czkę do Warszawy. Patro-nat honorowy nad konkur-sem objęła posłanka na Sejm Rzeczypospolitej Pol-skiej pani Krystyna Sko-wrońska, pomysłodawczyni i główny sponsor wyjazdu laureatów do Sejmu. Nasze koleżanki: Kinga Krawiec z klasy IV b i Na-talia Kłoda z klasy III b po-stanowiły zdać nam krótką relację z wyjazdu do stolicy i pokazać kilka zdjęć.
ZSE Krzyk

Start naszej wycieczki rozpoczął się dość wcześ-nie, bo już o 4:30 wszyscy laureaci zebrali się na par-kingu obok parafii MBNP w Mielcu. Tam czekał na nas autokar, którym wyruszy-liśmy w trasę. Podróż prze-biegła bardzo spokojnie. Około godziny 10 dotarli-śmy do Warszawy i na po-czątku wyruszyliśmy do Sejmu. Tam przywitała nas pani poseł Krystyna Sko-wrońska. Zapytała nas, jak minęła droga i z jakich szkół jesteśmy, opowie-działa też trochę o sobie i zaprosiła do wspólnego zwiedzania. Zanim we-szliśmy do budynku, mu-sieliśmy przejść kontrolę. Następnie przyznano nam szatnie i mogliśmy ruszać. Oprócz pani poseł towarzy-szył nam przewodnik, któ-ry opowiedział nam o his-torii Sejmowej Sali Posie-dzeń, którą pewnie wielu kojarzy z telewizji. Mogliśmy zobaczyć rów-nież tablicę poświęconą 18 parlamentarzystom, którzy zginęli w katastrofie 10 kwietnia 2010 r. Wyróżnieniem dla naszej grupy zwiedzającej Sejm była możliwość zejścia do Kaplicy sejmowej pw. Bo-gurodzicy Maryi Matki Ko-ścioła znajdującej się na poziomie 1. Nowego Domu Poselskiego, gdzie mogliś-my pomodlić się przy reli-kwii św. Jana Pawła II.

ZSE Krzyk

Następnie poszliśmy do sejmowej restauracji na pyszny obiad. Tam pani Skowrońska rozdała nam kilka upominków i poże-gnała się z nami. Poprosiła, abyśmy zachęcili kolegów i koleżanki ze szkoły do udziału w kon-kursie, bo naprawdę war-to. Nasze spotkanie zakończy-ło się w bardzo miłej atmo-sferze, ale to nie był ko-niec wycieczki. Zaraz po wyjściu z Sejmu przeszli-śmy się na spacer po Ła-zienkach Królewskich. Po-tem udaliśmy się na Stare Miasto w Warszawie, gdzie zobaczyliśmy m.in. Pomnik Małego Powstańca. Z od-dali obserwowaliśmy rów-nież Stadion Narodowy. Dodatkową atrakcją było spotkanie na Starym Mie-ście Martyny Wojciechow-skiej, którą kojarzymy z programu „Kobieta na krańcu świata”. Na koniec pojechaliśmy na Powązki. Po drodze z okien autobu-su podziwialiśmy Pałac Kultury i Nauki. Cmentarz Powązkowski wywołał w nas pewien smutek, po-nieważ można tam przy-pomnieć sobie, jak okrutna była historia naszego kraju. Takim właśnie ak-centem zakończyła się na-sza wycieczka. Zachęcamy wszystkich kolegów i koleżanki do u-działu w konkursie, po-nieważ w przyszłym roku to Wy możecie wygrać i pojechać do Warszawy. Kinga i Natalia SPORTOWE ROZGRYWKI Z OKAZJI JUBILEUSZU NIEPODLEGŁOŚCI
26 września na stadionie „Gryf” zor-ganizowane zostały zawody sporto-we w związku z obchodami stulecia odzyskania przez Polskę niepodle-głości. Organizatorami były dwie szkoły: Zespół Szkół Ekonomicznych w Mielcu oraz Zespół Szkół Technicz-nych w Mielcu.
ZSE Krzyk

Część oficjalną rozpoczął o godzinie 9:15 pan Zbigniew Tymuła – starosta Po-wiatu Mieleckiego. Odśpiewano hymn na-rodowy, a na terenie naszej szkoły poczet flagowy w składzie Klaudia Tomczyk, Ma-teusz Serafin oraz Karolina Strzępka wcią-gnął flagę na maszt. W zawodach brały udział szkoły średnie z naszego powiatu. Chłopcy rozgrywali 100-minutowy mecz: 100 minut = 100-lecie. Składy dwóch dru-żyn były stworzone z uczniów z różnych szkół, po to aby nie było rywalizacji mię-dzyszkolnej. Jedna drużyna grała w ko-szulkach białych, druga w czerwonych. Odbyły się również biegi na różnych dys-tansach. Pierwszy to sztafeta wahadłowa dziewcząt i chłopców 100x100, czyli sym-bolicznie w obchody stulecia niepodległości 100 osób przebiegło po 100 metrów. Naszą szkołę reprezentowały dziewczyny z klas I c, I d, II a i II c. Pierwsze miejsce zajęło II Liceum Ogólnokształcące, II miejsce – I Liceum Ogólnokształcące, III miejsce – Ze-spół Szkół im. prof. Janusza Groszkowskie-go i te drużyny otrzymały pamiątkowe pu-chary. Kolejny bieg to sztafeta 11x400 dziewcząt. Zawody były bardzo wyrównane. Wszystkie reprezentantki szkół ukończyły swój bieg. W tej konkurencji miejsce I zajął ZST, II miejsce – II LO, III miejsce – ZSB, IV miejsce – ZSE, V miejsce – I LO, VI miej-sce – Zespół Szkół im. prof. Janusza Gro-szkowskiego. Następnie biegali chłopcy 11x800 metrów. Tutaj I miejsce otrzymał ZSB, II miejsce – ZST, III miejsce – Zespół Szkół im. prof. Janusza Groszkowskiego, IV miejsce – II LO, V miejsce – ZSE. Anna Skrzyniarz

ZSE Krzyk

W dniach 17-28 września klasa II b odbyła swoją pierwszą praktykę zawo-dową. Uczniowie rozeszli się do wielu różnych firm, urzędów lub hoteli. Grupa dziewcząt ucząca się w zawodzie technika obsługi turystycznej odbywała pra-ktykę w Hotelu Atena i biurach turystycznych (Wagabunda, Ewel Tour). Grupa techników ekonomistów z edukacją prawną odbywała praktykę w szkołach, urzędach, bankach, sklepach. Uczniowie zdobywali wiedzę praktyczną oraz obserwowali codzienność pra-cowników w – być może – swoim przyszłym miejscu pracy.
Praktyka zawodowa oczami uczniów
ZSE Krzyk

Agnieszka: Odbywałam praktykę wraz z czterema innymi koleżankami w Hotelu Atena w Mielcu. Wspominam ją dobrze, mimo in-nego nastawienia, zanim się tam udałam. W hotelu miałam styczność z czynnościami, o których do tej pory uczyłam się w teorii. Ścieliłam łóżka, pilnowałam, aby niczego nie brakowało w przygotowywanych przeze mnie pokojach oraz pomagałam w wykony-waniu innych czynności niezbędnych w prosperowaniu restauracji. Nie żałuję wyboru miejsca odbywanej praktyki, z chęcią wróciłabym tam. .............................................................. Eliza: Odbywałam praktykę z koleżanką z grupy w biurze turystycznym „Ewel Tour”. Te dwa tygodnie wspominam bardzo do-brze. Nabyłam dużo nowych umiejętności, takich jak załatwianie wizy, obsługa pro-gramów do zamawiania biletów krajowych i międzynarodowych, sporządzanie doku-mentacji rozliczeń dotyczących imprez turystycznych. Chętnie ponownie udałabym się na taką praktykę. ............................................................... Julia: Miałam praktykę w biurze turystycz-nym „Wagabunda”. Bardzo dobrze ją wspominam. Nauczyłam się korzystać z programów komputerowych, takich jak: Voyager, E - podróżnik czy E - ticket. Na-uczyłam się też wyszukiwać jak najatrak-cyjniejsze oferty wycieczek i je porówny-wać na prośbę klienta, wydawać bilety turystyczne lub je rezerwować. Szkoliłam się z zakresu ubezpieczeń oraz zdobyłam o wiele więcej wiedzy z zakresu działania biura. ............................................................... Maria: Swoją praktykę odbyłam w Banku Spółdzielczym w Mielcu. Bardzo mi się tam podobało, z chęcią udałabym się ponow-nie. Nauczyłam się m.in. segregować wy-ciągi, wypełniać dokumenty, takie jak CIT,

ZSE Krzyk

PIT 4r, PIT 8ar oraz sprawdzać ważność kart ewidencyjnych rachunków oszczędno-ściowych. ............................................................... Wiktoria: Uczestniczyłam w praktyce, która od-bywała się w dziekanacie Wyższej Szkoły Gospodarki i Zarządzania, mieszczącym się w naszej szkole. Nauczyłam się wypełniać protokoły, legitymacje oraz indeksy stu-denckie. Zobaczyłam, ile pracy jest w takim dziekanacie przy przyjmowaniu studentów. Z chęcią wróciłabym tam na kolejną pra-ktykę. ............................................................... Weronika: Odbyłam praktykę w banku PBS o. w Mielcu. Poznałam pracę w swoim zawodzie, miałam okazję zobaczyć, na czym polega praca w banku. Jednym z moich zadań by-ło sprawdzanie dokumentów, przygotowy-wanie i drukowanie dokumentów dotyczą-cych zniszczenia weksla. Bardzo podobało mi się w tym miejscu i chętnie odbyłabym tam praktykę jeszcze raz. ............................................................... Emilia: Praktyka zawodowa w banku nauczyła mnie podstawowych pojęć i zasad doty-czących prowadzenia księgowości banku. Dowiedziałam się również wielu rzeczy na temat kredytów i warunków ich udzielania. Robiłam dzienne wyciągi dla lokalnych przedsiębiorców i zapoznałam się z pracą przed komputerem w programie Deffbank. Bardzo miło wspominam ten czas. .............................................................. Sylwia: Odbyłam praktykę zawodową w Gmin-nej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Radomyślu Wielkim. Miałam okazję na-uczyć się wielu rzeczy z działalności han-dlowej i produkcyjnej. Głównym moim za-daniem było sprawdzanie faktur, drukowa-nie nowych dokumentów itp. Uważam, że to nie był stracony czas i dzięki tej prak-tyce nauczyłam się nowych rzeczy. ............................................................... Artur: Odbyłem praktykę zawodową w San-tander Bank Polski. Nauczyłem się tam wielu nowych technik bankowości i sku-tecznych sposobów porozumiewania się z klientami banku. Dowiedziałem się także, jak wygląda praca na stanowisku doradcy klienta. Praktyka była bardzo ciekawym doświadczeniem, chętnie wróciłbym tam kolejnym razem. Jak możemy zauważyć, praktyka za-wodowa to super sprawa! Większość uczniów zdecydowanie preferuje tę formę nauki zamiast zwykłych lekcji. W zasadzie każdy bardzo dobrze wspomina ten czas. Opinie zebrała Julia Wojdyła Pierwszy miesiąc w szkole
Co myślą o niej nowi uczniowie?
ZSE Krzyk

Jak co roku uczniowie klas Ia, Ib, Ic i Id zostali poproszeni o wypełnienie krótkich ankiet przygotowanych przez zespół redak-cyjny szkolnej gazetki „Krzyk”. Chcieliśmy się dowiedzieć, co sądzą o nowej szkole i czy dobrze się w niej czują. 1. Szkoła Twoich marzeń to: A) Szkoła, która da mi dobry zawód - 28 uczniów B) Szkoła, która przygotuje mnie do studiów - 7 uczniów C) Szkoła, która rozwinie moje zainteresowania - 10 uczniów Żaden uczeń nie zaznaczył odpowiedzi „inne”. 2. Czy miałeś/ -aś trudności związane z adaptacją w nowej szkole? A) Tak - 7 uczniów B) Nie- 42 uczniów Bardzo się cieszymy, że większość od razu znalazła miejsce w naszej szkole oraz ma-my nadzieję, że pozostali także będą się w niej dobrze czuć! 3. Opisz jednym zdaniem naszą szkołę... Wielu uczniów uważa, iż nasza szkoła jest bardzo dobra, atmosfera jest świetna, a nauczyciele są kochani. 4. Czy jesteś zainteresowany/ - a dołączeniem do redakcji szkolnej gazetki? W tym roku zainteresowanych tym tema-tem jest tylko 4 osoby. Mamy nadzieję, że z biegiem czasu więcej osób zacznie anga-żować się w pracę redakcji i zechce na sta-łe dołączyć do zespołu. 5. Najbardziej stresująca dla Ciebie sytuacja w szkole? A) Gdy mam sprawdzian - 3 uczniów B) Gdy jestem nieprzygotowany/a - 16 uczniów C) Kiedy odpowiadam przy tablicy - 25 uczniów D) Gdy mam lekcje z przedmiotu, którego nie lubię - 4 uczniów Jak widać, największy problem uczniowie mają podczas odpowiedzi przy tablicy - bez obaw! W naszej szkole nie ma takiego cze-goś jak naśmiewanie się podczas czyjejś odpowiedzi. 6. Wymień trzy przedmioty, które lubisz najbardziej. Bez wątpienia ulubionymi przedmiotami klas pierwszych są właśnie te, które przy-gotowują uczniów do przyszłej pracy, jed-nakże na podobnym miejscu są biologia, język angielski czy historia. Uczeń i jego pasje
Kluczem do sukcesu są wspólne zainteresowania. Jeśli masz jakąś pasję, dużo łatwiej jest ci zawrzeć znajomości z nowymi ludźmi.
ZSE Krzyk

7. Uważam, że: A) Wybór szkoły to „strzał w 10” - 24 uczniów B) To nie jest szkoła dla mnie - 1 uczeń C) Jeszcze nie wiem czy dokonałem/ - am dobrego wyboru - 20 uczniów Bardzo cieszymy się tym, że przewagę ma właśnie pierwsza odpowiedź! Ma-my także nadzieję, że Ci, którzy jeszcze nie są pew-ni, niedługo pozbędą się wątpliwości. 8. Lubię swoją szkołę (uzasadnij w jednym zdaniu) A) Tak - 45 uczniów B) Nie - 3 uczniów Uczniowie lubią swoją szkołę, ponieważ przygo-tuje ich ona dobrze do za-wodu, dzięki niej poznali wielu fajnych ludzi, czują się w niej dobrze oraz tra-fili do zgranych klas. Podsumowując należy stwierdzić, że nowi ucznio-wie naszej szkoły są w większości zadowoleni z wyboru, podobają im się przedmioty, których się uczą, oraz przede wszyst-kim czują się w niej do-brze, co jest bardzo waż-ne, ponieważ spędzą w niej kilka dobrych lat. W dodatku jest to idealny grunt do rozmowy - mogąc dzielić się swoimi obserwa-cjami i konwersować na tematy, które są dla ciebie istotne, dużo szybciej wy-tworzysz relacje koleżeńs-kie lub partnerskie. W szkole my, nauczyciele, staramy się przekazać uczniom wiedzę, wzboga-cić o nowe kompetencje i umiejętności. Pragniemy, żeby dobrze radzili sobie w kolejnych etapach eduka-cyjnych, żeby skończyli upragnione studia i osiąg-nęli sukces zawodowy. Kształcimy ich kompeten-cje kluczowe i umiejętnoś-ci, rzadko jednak zastana-wiamy się, jakie są ich za-interesowania, ulubione zajęcia, hobby. Przecież wśród naszych uczniów jest wielu takich, którzy wiele godzin kilka razy w tygodniu trenują piłkę nożną, siatkówkę lub biegi. Ale nie tylko sport jest pasją naszych podo-piecznych. Znam uczen-nice, które potrafią świet-nie piec przepyszne słod-kości, sama miałam okazję kilka razy spróbować. Inne uwielbiają czytać, próbują tworzyć poezję, jeszcze in-ne skończyły szkołę muzy-czną i nadal nie rozstają się z gitarą. Wielu z na-szych wychowanków jest honorowymi dawcami krwi, działają w różnych organi-zacjach i stowarzysze-niach. Zawsze, gdy dowiaduję się, że kolejna moja uczen-nica działa w harcerstwie lub OSP w swoim miejscu zamieszkania, jestem pod wrażeniem. Zaskakują mnie ich postawy, ich wra-żliwość na potrzeby dru-giego człowieka. Chcą po-magać innym kosztem swojego czasu, którego zwłaszcza uczniowie do-jeżdżający nie mają za du-żo.

ZSE Krzyk

Dlaczego to robią? Ludzie młodzi lubią wy-zwania, chcą sprawdzać się w niecodzien-nych sytuacjach, szukać sensu życia i twór-czo się rozwijać. Rozmawiając z nimi, obserwuję, jak jest to ważne dla nich, jaką daje im to energię do działania. Dlatego zgadzam się z równa-niem: PASJA = ROZWÓJ i podpisuję się pod nim. Pozwólmy młodzieży poszukiwać swoich zainteresowań, swoich pasji… Prowokujmy do marzeń i uczmy wdrażać je w życie. Beata Szędzioł Wszystkich uczniów z „pasją” za-praszamy do udziału w konkursie ,,Zaraź nas swoją pasją”. Konkurs polega na przedstawieniu w jak najciekawszy, oryginalny spo-sób za pomocą krótkiego filmu swo-jej lub czyjeś pasji. Więcej na stronie http://www.ko.rzeszow.pl/?s=wzw ............................................................... Od lat na łamach naszej gazetki infor-mujemy Was o uczniach naszej szkoły, któ-rzy mają jakieś zainteresowania pozaszkol-ne. Publikujemy ich wiersze, fragmenty po-wieści, opowiadań, prace plastyczne, zda-jemy relacje z ich udziału w konkursach artystycznych itp. Mamy nadzieję, że wraz z nowym rokiem szkolnym ujawnią sie nowe talenty i hobby. Poniżej publikujemy dwa wiersze ucznia klasy pierwszej, którego pasją jest poezja i próbuje swoich sił w tej dziedzinie. Na razie chce pozostać anonimowy. Scena Natury Mój świat od gwiazd jest bardzo odległy, Aż do znudzenia, wypatruje ich bliżej. Wzrok mam w nie wtopiony, przyległy I myślę czy gwiazdy kiedyś będą niżej. Nocną scenerię księżyc rozświetla, Napaja me oczy szlachetnym widokiem. Każdy czysty dźwięk natury piękna Idealnie zgrywa się z moim gwiezdnym wzrokiem. Ja wzruszony leżę na dywanie, Tym zielonym, tańczącym w rytmie wiatru, Lecz towarzyszy mi lęk, że spanie Przerwie idealny widok nocnego teatru. Szukając Ideału Długo szukam mego światła, Długo szukam mego płomyka, Nie jest to rzecz łatwa, Bo coś mi zawsze umyka. Szukam dalej mojej gwiazdy, Tej, która będzie moim słońcem, Tej, która przetrwa wszystkie najazdy, Aby cieszyć się szczęśliwym końcem. Ja od zawsze nie wierzę w ideały, Bo przecież każdy ma jakiś defekt. Wiem, że kiedyś znajdzie się ktoś wspaniały, Bo czasem wady dają idealny efekt.

ZSE Krzyk

Pierwsza „b” zintegrowana Pierwsze dni nauki w nowej szkole dla każde-go nie są łatwe. Nowe ściany, nowi nauczyciele, nowe przedmioty oraz no-we obce twarze w klasie. Aby dopomóc w szybszym zaaklimatyzowaniu się w nowym otoczeniu, nasza klasa, 1 b Technikum nr 1, 11 września wybrała się wraz z wychowawczynią panią Jolantą Drzewiecką na spotkanie integracyjne do ogródka za Hotelem Polskim. Celem tego spot - kania, który w 100% został zrealizowany, było zapoz-nanie się z klasą i ucznia-mi. Na miejscu czekały na nas panie Mirella Cibicka, Alicja Kamieniecka i Halina Ra-szewska, które przeprowa-dziły interesujące zajęcia oraz umiliły nam czas, za co bardzo im dziękujemy. Siedząc razem w dużym kole, każdy z nas opowia-dał o sobie, o swoich za-interesowaniach i planach na przyszłość. Dzięki za-bawom zorganizowanym przez panie nauczyliśmy się współpracy oraz po-mocy w grupie. Poznaliśmy także bliżej naszą wycho-wawczynię, a ona nas. Po zakończonych zajęciach usiedliśmy razem przy sto-le i zjedliśmy smaczny po-siłek z grilla. Rozmawiając na różne tematy, wspólnie wykonywaliśmy mapę kla-sy, która zostanie zawie-szona w naszej sali. Każdy z nas na pewno miło i na długo zapamięta ten dzień. Julia Szczucińska 1bT Voyager Tour

ZSE Krzyk

5 października wyru-szyłyśmy na drugą, a za-razem ostatnią część war-sztatów terenowych pro-gramu „Voyager Tour”, realizowanych w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców”. Hasło prze-wodnie naszych warszta-tów brzmiało: „Na góralską nutę, czyli Orawą, Podha-lem i Spiszem”. W warszta-tach brało udział 25 dziew-czyn z klas II b, III c, IV c. W drodze do Wisły, czyli naszego pierwszego punk-tu docelowego, zwiedzi - łyśmy: Kalwarię Zebrzydo-wską, elektrownię szczyto-wo - pompową Porąbka Żar, wyjechałyśmy kolejką szynowo - linową na Górę Żar. Kiedy już zawitaliśmy w Wiśle, zwiedziłyśmy skocznię im. Adama Mały-sza w Wiśle Malince oraz Muzeum Adama Małysza. Drugi dzień naszych wars-ztatów zapowiadał się inte-resująco, ponieważ miały-śmy możliwość zwiedzania Rezydencji Prezydenta RP w Wiśle. Następnie poje-chałyśmy do Istebnej,

ZSE Krzyk

gdzie odbyła się prelekcja w „Chałupie u Kawuloka”. Poznałyśmy, jak ludzie w tamtych czas pracowali, odpoczywali, oraz odwie-dziłyśmy Muzeum Marii Gwarek w Koniakowie. Byłyśmy też z wizytą w Muzeum Browaru Żywiec-kiego. Miejsca, które od-wiedziłyśmy, położone są na trasie tzw. Pętli Beski-dzkiej. Dzień trzeci i czwarty to prawdziwy sprawdzian dla naszych nóg, ponieważ były to wycieczki tereno-we. „Królowa Beskidów”, czyli Babia Góra to naj-wyższy szczyt całego pas-ma beskidzkiego (1725 m n.p.m) znajdujący się w Beskidzie Żywieckim. Po trzech godzinach wyprawy z dużym wysiłkiem i poś-więceniem zdobyłyśmy górę. Trasa ta nie należy do najłatwiejszych nie tylko ze względu na dłu-gość (14 km), ale i na przewyższenie (720 m). Kolejna wycieczka górska, tym razem na Czarny Staw Gąsienicowy (1620 m n.p.m), odbyła się pod opieką przewodnika ta-trzańskiego. Była to wspa-niała widokowa wycieczka, zwłaszcza przy tak pięknej pogodzie. Wszystkie dzie-wczyny, które wzięły udział w obydwu wycieczkach górskich, przeszły 31 km i pokonały ponad 1000 m różnicy wzniesień. Nasz ostatni dzień warszta-tów to tzw. objazdówka po Przełomie Białki Tatrzań-skiej, krótka wizyta w ko-ściele we Frydmanie i o-czywiście zwiedzanie Zam-ku „Dunajec”. Takim akcentem skończy-łyśmy nasz wyjazd, który był bardzo udany. Mamy nadzieję, że niedługo wybierzemy się w inne re-jony Polski. Asia Jurkowska

ZSE Krzyk POCZYTAJ! OBEJRZYJ! POLECAMY!

„Szeptem” B. Fitzpatrick „Szeptem” można zali-czyć do książek przygodo-wych. Akcja od samego początku jest ciekawa i pełna zagadek. Główna bohaterka, Nora, ma 16 lat, jest burnetką, która po tajemniczej śmierci ojca mieszka z matką w stra-sznym dużym domu poza miastem. Jej najlepsza przyjaciółka Vee chodzi z nią do pobliskiego liceum. Pewnego dnia Nora siada na lekcji biologii w ławce obok dziwnego chłopaka o imieniu Patch. Młoda dzie-wczyna postanawia poznać go i odkryć jego tajemnicę. Odtąd dzieje się wiele rze-czy, których nikt się nie spodziewa. Okazuje się, że chłopak potrafi mówić w myślach Nory, przez co dziewczyna zaczyna obawiać się o swoje bezpieczeństwo. Na dodatek, ktoś ją śledzi i próbuje napaść, lecz gdy dziewczyna usiłuje to udo-wodnić, wszystkie dowody znikają, jakby to był tylko wytwór jej wyobraźni. Nora zaczyna podejrzewać Patcha, lecz on staje się dla niej kimś więcej i coraz trudniej jest jej pogodzić z tą myślą. Czytając tę książkę, może nam się nasuwać wiele pytań: Kim jest Patch? Kto śledzi Norę? Dlaczego właśnie ta nastolatka jest taka wyjątkowa? Na uwagę zasługuje rów-nież okładka, która zdecy-dowanie samym wygladem przyciąga czytelników. Ide-alnie oddaje charakter i ta-jemniczość powieści. Autorka książki, Becca Fitzpatrick, od zawsze chciała pisać, porzuciła pracę w służbie zdrowia i zaczęła spełniać swoje ma-rzenia. Napisała wiele ksią-żek, w tym sagę „Szep-tem”, która składa się z czterech części: „Szep-tem”, „Crescendo”, „Cisza” i „Finale”. Emilia „Ostatnia piosenka” ,,Ostatnia piosenka” to melodramat fabularny w reżyserii Julie Anne Robin-son. Premiera odbyła się w Los Angeles 31 marca 2010 r. Film powstał na podstawie powieści Nicho-lasa Sparksa. W rolach głównych można zobaczyć Miley Cyrus jako Veronice „Ronnie” Miller, Liama Hemsworth – Willa Blake-lee oraz Grega Kinneara jako Steve Miller. Fabuła pozostawia bardzo głębokie i prawdziwe emo-cje, skłania do zastano-wienia się nad sensem ży-cia ludzkiego. Główna bohaterka Ronnie

ZSE Krzyk

to zbuntowana nastolatka, która przez pro-blemy wychowawcze spędza wraz z młod-szym bratem wakacje u ojca. Dziewczyna po rozwodzie rodziców nie dogaduje się z ojcem, ma do niego żal. Poprzez zignoro-wanie słów Stevena, na plaży poznaje młodego, przystojnego, mądrego i boga-tego Willa. Spowodowało to szereg zmian w zachowaniu Ronnie. Bohaterowie, mimo różniących ich środowisk, potrafią cudow-nie się dopełniać. Will, grając na pianinie, przypomina Ronnie wartości, jakimi powin-na kierować się w życiu. Jednak choroba ojca pozwala jej dostrzec miłość ojca do córki, która została spisana w postaci nie-dokończonej piosenki. Dziewczyna w ra-mach przeprosin oraz z miłości do ojca postanawia dokończyć piosenkę. W chwili napisania ostatniej ojciec umiera. Znakomita gra aktorska stwarza piękne urzeczywistnienie tego, co jest ważne w naszym życiu. Film jest godny polecenia każdej osobie. Robinson stworzył rewela-cyjny film, który zmusza każdego do refle-ksji. Nasuwają się słowa ks. Jana Twar-dowskiego: ,,Śpieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą”. Patrycja Kowalska „Ant - Man i Osa” W sierpniu byłam w kinie na filmie pt. „Ant - man i Osa”, którego premiera od-była się 3 sierpnia w Polsce, a 4 lipca na świecie. Miesiąc przerwy wynika z tego, że był mundial. „Ant - Man and the Wasp” to film wyreży-serowany przez Peyton Reed’a, reżysera origin story głównego protagonisty, czyli pierwszej części „Ant - mana”. Producen-tem tego filmu Kevin Feige. Jeżeli chodzi o Box Office, to prequel zaro-bił mniej. Według strony www.filmweb.pl „Ant - man i Osa” zarobił (w box office nie są ujęte koszty produkcji i zarobki dla kin, to tylko oficjalne dane ze sprzedaży biletów w kinach na całym świecie) 617 503 021 $, zajmując miejsce w top 200 (137.) najle-piej zarabiających filmów. „Antman” (2015) zarobił 519 250 779 $ i też jest w top 200, jednak zajmuje miejsce 186. Scenariusz napisali Andrew Barrer, Gabriel Ferrari, Chris McKenna, Erik Sommers, Paul Rudd, który jest równocześnie aktorem, grającym tytułowego Ant - mana. W filmie występują aktorzy znani z poprzedniej części: wspomniany wyżej Paul Rudd jako Scott Lang/Antman, Evangeline Lilly jako Hope van Dyne/Osa albo the Wasp, Mi-chael Peña jako Luis, Michael Douglas jako Dr Hank Pym i inni. Człowiek mrówka jako komiksowa postać swój debiut miał w 1962 r., powstał za sprawą Jacka Kirby’ego i Sta-na Lee. Pierwszym Ant - man’em był Hank Pym i w MCU, i w komiksach. Odpowiedzialnym za muzykę jest Christop-he Beck, który brał udział w tworzeniu ścieżki dźwiękowej do wielu filmów, m. in. „Krainy Lodu” (2013) i „Pitch Perfect” (2012). Scott Lang, czyli Ant - man, ma areszt do-mowy w związku z wydarzeniami z filmu „Kapitan Ameryka: Wojna Bohaterów”. Skracając, Scott pojechał do Berlina razem z kapitanem Ameryką i jego drużyną, na lotnisku walczyli z Iron Man’em i jego eki-pą. Walkę wygrał Tony, a drużyna Cap’a została aresztowana (z tego, co pamię-tam). Ant - man w związku z tym traci swój strój, którego użył podczas walki. Hank Pym i jego córka Hope, do których ten kostium należał, mieli problemy z po-licją i ukrywają się, nie komunikują się ze Scottem, bo nie chcą i nie mogą. Do czasu… Lang ma wizje dotyczące zaginionej w akcji

ZSE Krzyk

żony Hanka. Ona była pier-wszą Osą, tak jak Hank pierwszym Ant - man’em. Ratując świat, zmniejszyła się tak bardzo, że została uwięziona w wymiarze kwantowym. Scott powia-damia o swojej wizji Hope i Hanka. Oni postanawiają wykorzystać okazję – mają kontakt z Janet, żoną Han-ka – i chcą ją wyciągnąć z tego wymiaru za pomocą urządzenia, które konstru-owali przez okres między „Wojną bohaterów” a tym filmem. Niestety, wynala-zek jest zagrożony. Chcą go ukraść Sonny Burch, który jest gangsterem, i Ava, która ma problem za-grażający jej życiu. Ma u-miejętność znikania i prze-nikania. Miała wypadek, przez który jej cząsteczki są niestabilne i może zni-knąć na zawsze… Tak w sporym skrócie pre-zentuje się fabuła tego fil-mu, natomiast skupię się na wrażeniach. Nie do koń-ca dostałam to, czego chciałam. Ten film cierpi na to samo, co „Strażnicy Galaktyki vol. 2”, nie wnosi nic do uniwersum. Druga część „Ant - mana” ma nie-wielkie powiązania z tym uniwersum, więc spokoj-nie można oglądnąć ten film, nie wiedząc, co działo się we wcześniejszych fil-mach. Ten film jest jak „Ant - man”, tylko że jest więcej humoru, więcej czarnych charakterów, „większa” stawka (w 1. części Scott chciał zaimponować i ra-tować córkę, a w 2. razem z Hankiem i Hope ratowali matkę Hope z wymiaru kwantowego). Aktorzy spisali się, moim zdaniem, bardzo dobrze. Wyśmienita była zabawa wielkością i używanie jej podczas walki, i nie tylko walki. Wiele scen robiło wrażenie, były one efekto-wne. Muzyki nie pamiętam, z wyjątkiem jednego trac-ku, który leciał w czasie napisów (tych ładniej-szych). Dobrze się bawiłam przez te prawie dwie godziny. Film był zabawny, rozryw-kowy i nieprzytłaczający. Ale to nie jest produkcja, która robi wrażenie trwa-jące kilka miesięcy. Monika Skrzyniarz
UŚMIECHNIJ SIĘ!
ZSE Krzyk

Dwaj uczniowie szarpią za mudnur policjanta: - Panie policjancie, prędko, nasz nauczyciel...! - Co się stało? Napadli go?! Biją?! - Nie, on nieprawidłowo zaparkował... Przychodzi Jasiu do domu ze szkoły i krzyczy: - Mamo, mamo, dzisiaj zro-biłem dobry uczynek. - No to mów. - Koledzy podłożyli pineskę szpicem do góry na krześle nauczyciela. Już miał siadać, kiedy odsunąłem krzesło.. Nauczyciel biologii pyta Jasia: - Po czym poznasz drzewo kasztanowca? - Po kasztanach. - A jeśli kasztanów jeszcze nie ma? - To poczekam. Nauczycielka fizyki chce wyjaśnić uczniom pojęcie ciepła i mówi: - Złóżcie dłonie i pocierajcie jedną o drugą. Co się teraz dzieje? - Robią się takie czarne okruszki! - stwierdza Jasiu. Jasiu - mówi pani nauczycielka - czy wierzysz w życie pozagrobowe? - Nie. Dlaczego?! - Bo przed szkołą stoi twój dziadek, na którego pogrzeb zwolniłeś się wczoraj z lekcji. Jaś do nauczycielki: - Ja to nie chcę nic mówic, ale mój tata powiedział, że jeśli jeszcze jedna uwaga znajdzie się w dzienniczku, to się komuś zdrowo oberwie. Jaś przychodzi na lekcje muzyki, otwiera futerał na skrzypce, a tam karabin maszynowy. - Oj, Jasiu, będziesz miał kłopoty - mówi nauczyciel. - Kłopoty to będzie miał mój tata, który właśnie robi skok na bank ze skrzypcami... Nauczycielka z klasą jest w muzeum antropologii. - To jest czaszka Napoleona! - mówi dzieciom pani. - A ta mała obok? - pyta uczeń. - To jest czaszka Napoleona, jak był mały. Telefon: 17 250 23 39 "Jak pies z kotem" "Halloween" "Planeta singli" "Pierwszy człowiek"

ZSE Krzyk

Skuś się na wybrany przez siebie film w kinie CINEMA3D! Już 31 października w CINEMA3D - Maraton Halloween 2 maraton grozy. Komediodramat Od lat: +15 lat Reżyseria: Janusz Kondratiuk Scenariusz: Janusz Kondratiuk, Dominik W. Rettinger Obsada: Robert Więckiewicz,Olgierd Łukaszewicz Produkcja: Polska Horror Od lat: +16 lat Reżyseria: David Gordon Green Scenariusz: David Gordon Green, Danny McBride, Jeff Fradley Obsada: Jamie Lee Curtis, Judy Greer Produkcja: USA Komedia romantyczna Od lat: +12 lat Reżyseria: Sam Akina Scenariusz: Sam Akina, Jules Jones Obsada: Agnieszka Więdłocha, Maciej Stuhr Produkcja: Polska Dramat Od lat: +15 lat Reżyseria Damien Chazelle Scenariusz Josh Singer Obsada Ryan Gosling, Claire Foy, Jason Clarke Produkcja: USA