Musisz zainstalować flash player pobierz instalator
s.3 s.8 s. 4-5 s.9-10 s.6-7 s.12 SERENADA

RATAJÓWKA SPIS TREŚCI:

Powrót rodzica z wywiadówki Żyj podwójnie - czytaj! Pani A. Wołoszyn na temat nowej platformy edukacyjnej Igrzyska śmierci książka - film Kiedy Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich? Wiedźmin 2: Zabójcy Kdrółów Patrz! oto wiosna znów Najsłodsze niesie ci tchnienia I czoło twoje ocienia Wieńcem kwitnących bzów, Czy czujesz w niemym zachwycie Wdzięk nowy i nowe życie? O, luba - mów! Czy czujesz dziwne pragnienia, Ożywczy powiew płomienia, Urok niebiańskich snów? Czy czujesz tę woń w błękicie, Co serca przyspiesza bicie? O, luba - mów! [...] Adam Asnyk POWYWIADÓWKOWE NASTROJE

RATAJÓWKA

Moi rodzice wydzierają się na mnie , muszę się długo uczyć i nie moge oglądać tv... ale i tak to jest takie chwilowe, potem to jak by się nic nie wydarzył,o ale przed wywiadówką to tak się boję... ;( Bartek Moi rodzice są po wywiadówce są zadowole-ni. Moja wychowawczyni jest miła i mówi sa-me dobre rzeczy o nas. Dobrze się uczę, więc rodzice się nie martwią. Natala Moi rodzice po wywiadówce są bardzo spo-kojni. Czasem zdarza sie, że dostanę karę, ale nie zawsze, gdyż bardzo dobrze się uczę. Moja mama zawsze jest zadowolona z moich ocen, a tata trochę marudzi, ale da sie przeżyc. :D Klaudia U mnie na zebrania chodzi mama. Nie uczę się zbyt dobrze, więc nie jest zbyt zadowolona. Tato trochę pokrzyczy, albo da mi karę na kompa. Naszczęście po 2 dniach jest już spokój. Daria U mnie nie jest źle. Raz się bałam, że będzie "wejście smoka", ale mama poiedziała, że mam ładne ocenki. ;DD Maciek Moi rodzice nie chodzą na zebrania, bo zaw-sze im wcisnę kit, że nie ma takiej potrzeby! Ewelina Baaa mam piątkę z anglika, a tu raz dostałam dwa i mama już twierdzi, że nie umiem języka. Cały dzień musiałam zakuwać , a potem mia-łam spokój. A tak ogólnie to reagują dobrze. Anka A weź... Bez przerwy na mnie krzyczą i dają wykłady pt: "gdybyś się uczył.." Marek O powywiadówkowe konfrontacje z rodzicami pytała: Dagmara Jędrzejczyk ...OTWARTA PLATFORMA EDUKACYJNA... ... WIRTUALNY BUDYNEK Z SYSTEMEM SAL...
O e–nauczaniu z Panią Anną Wołoszyn
RATAJÓWKA

Do czego służy Fron-ter? Ta norweska platforma edukacyjna jest wirtual-nym środowiskiem nau-czania – uczenia się, pracy własnej i zespołowej, two-rzenia i wykorzystania materiałów edukacyjnych oraz administrowania pro-cesem kształcenia. Jaki jest cel używania nowej platformy w na-szej szkole? Dzięki niej nasza szkoła może efektywnie wspierać naukę i nauczanie. Ponad 90 narzędzi Frontera wspomaga przygotowanie, przeprowadzenie oraz ana-lizę lekcji, dokumentowa-nie wyników nauczania oraz komunikację pomię-dzy szkołą, nauczycielami, uczniami i rodzicami. Co nauczycielom przy-niesie używanie Fronte-ra? Nauczyciel za pomocą Frontera może: • prowadzić sale dla wszy- stkich klas i grup, z któ-rymi ma zajęcia; • przekazywać materiały do lekcji, własne lub po-chodzące od wydawców czy z Internetu; • zlecać zadania domowe, sprawdzać ich nadsyłanie, oceniać i omawiać z ucz -niami; • tworzyć i przeprowadzać interaktywne ćwiczenia i testy; • definiować indywidualne lub grupowe cele kształ-cenia; • dokumentować postępy w nauce; • utrzymywać kontakt z uczniami i resztą nauczy-cieli podczas lekcji i poza nią (mail, forum, czat, ko-mentarze); • organizować współpracę z nauczycielami, rodzic-ami i administracją

RATAJÓWKA

szkolną. Jakie korzyści Nowa pla-tforma dostarczy ucz-niom? Dzięki Fronterowi ucz-niowie mają możliwość: • uczyć się wszędzie; • w każdej chwili mieć do-stęp do materiałów z lek-cji; • pracować samemu lub w zespole; • oddać zadania o dowol-nej porze, uzyskać ich ocenę i wgląd do popra-wionych wersji; • komunikować się z ucz-niami i nauczycielami po-przez czat, maile i fora dy-skusyjne; • w każdej chwili porów-nać oceny z własnym pla-nem nauki i dzięki temu śledzić postępy w nauce; • udokumentować wszys-tkie wyniki szkolne w portfolio; • organizować zajęcia po-zalekcyjne. Jakie informacje będzie-my mogli znaleźć na Fronterze? Uczniowie i nauczyciele w setkach szkół na całym świecie korzystają z Plat -formy Fronter. Dzięki prawie stu dostępnym narzędziom platforma może zostać dostosowana do potrzeb i wizji szkoły. Na platformie uczniowie mogą korzystać z zindy-widualizowanej przestrze-ni edukacyjnej, śledzić po-stępy w pracy, szukać do-datkowej pomocy, współ-pracować z rówieśnikami bez względu na ich miej-sce pobytu. Co zyska nasza Szkoła dzięki platformie? Dzięki zastosowaniu pla-tformy Fronter można będzie koordynować wszystkie szkolne zajęcia - związane z nauką, z klu-bami czy innymi grupami zainteresowań. Platforma ma stanowić punkt wyj-ścia i udostępniania zaso-bów, które pozwolą wszy-stkim uczniom, nauczycie-lom i rodzicom być na bie-żąco i uczestniczyć z ży-ciu szkoły. Do czego przydatny jest Fronter? Fronter przydatny jest do budowania środowiska kształcenia dostępnego w każdej chwili z dowolnego miejsca, w którym jest dostęp do Internetu. Mobilność technologii umożliwia korzystanie z niej przez uczniów i nau-czycieli wszędzie tam, gdzie jest potrzebna ucz-niom i nauczycielom, nie tylko w szkole. Wymaga to wielu zmian w trady-cyjnej szkole, zarówno w sposobach uczenia się (uczniowie) i nauczania (nauczyciele), jak i w or-ganizacji pracy szkoły. Dlaczego zaczęliśmy uży-wać nowej platformy Fronter? Nasza Szkoła rozpoczęła w 2008 roku realizację projektu „Dolnośląska e-szkoła” finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Główny cel projektu to wyrównywanie szans edu-kacyjnych uczniów o utru-dnionym dostępie do edu-kacji, zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyj-nych. Jednym z zadań uczestników projektu jest wdrożenie w całej szkole Platformy Fronter dostęp-nej dla wszystkich nau-czycieli, uczniów i ich rodziców. Ola Bagińska 23 kwietnia ŚWIATOWY DZIEŃ KSIĄŻKI I PRAW AUTORSKICH
Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich to usta-nowione w 1996 roku przez UNESCO doroczne święto mające na celu pro-mocję czytelnictwa, edy-torstwa i ochronę włas-ności intelektualnej pra-wem autorskim. W większości krajów ob-chodzony jest od 1996 ro-ku, chociaż w Hiszpanii już od 1930. To właśnie w Katalonii zrodził się po-mysł organizacji tego święta
RATAJÓWKA

23 kwietnia jest tam hu-cznie obchodzonym świę-tem narodowym, dniem jej patrona – Świętego Jerze-go. Legenda głosi że św. Jerzy pokonał zagrażają-cego miastu smoka, z krwi którego miały póź-niej wyrosnąć róże. W ro-cznicę tego wydarzenia kobiety obdarowywano czerwonymi różami, męż-czyźni w zamian otrzymy- wali od swoich oblubienic książki. Datę 23 kwietnia wyb-rano nieprzypadkowo, to również symboliczna data dla literatury światowej. Jest to dzień urodzin lub śmierci kilku spośród naj-większych pisarzy świata. W tym dniuw roku 1616 - zmarli Miguel de Cervan-tes, William Shakespeare i Inca Garcilaso de la Ve-ga (przy czym datę śmierci Shakespeare’a podaje się według kalendarza juliańskiego, a pozosta-łych dwóch – według gre-goriańskiego). Jak co roku, na świecie organizowanych jest wiele wydarzeń związanych z Dniem. Znajdą się wśród nich obchody 80. rocznicy Index Translationum - międzynarodowego rejee-stru dokonanych na świe-cie tłumaczeń - jednego z

RATAJÓWKA

najstarszych programów UNESCO, zainicjowanego w 1932 roku przez Mię-dzynarodowy Instytut Współpracy Intelektualnej Ligi Narodów, a przeję-tego przez UNESCO w 1948 roku. Rocznicową debatę poświęconą zna-czeniu i perspektywom rozwoju Index Translatio-num zorganizują wspólnie w siedzibie UNESCO w Paryżu stałe przedstawicie lstwa: Francji, Niemiec, Polski i Wielkiej Brytanii. Przez najbliższy rok Światową Stolicą Książki będzie stolica Armenii, Erywań. Poprzednią było Buenos Aires, a kolejną w 2013 roku będzie Bang-kok. O wyborze miasta na Stolicę Książki decyduje przedstawiony przez nie program promocji książek i czytelnictwa oraz dotych czasowy dorobek w tej dziedzinie. Wyboru doko-nuje międzynarodowa komisja, złożona z przed-stawicieli Międzynarodo-wego Stowarzyszenia Wy-dawców (IPAUIE), Mię-dzynarodowej Federacji Księgarzy (IBF), Między-narodowej Federacji Sto-warzyszeń Bibliotakarzy (IFLA) oraz UNESCO. Obchody i zwyczaje Od początku tego święta w Hiszpani organizowany jest dwudniowy maraton czytania dzieł Miguel'a de Cervantes'a, a w Alcalá de Henares (miasto) król przyznaje nagrodę imie-nia Cervantes'a dla wybit-nego pisarza hiszpańskoję-zycznego. W innych krajach orga-nizowane są targi książki i inne imprezy promujące czytanie i wydawanie książek. Od 1998 roku w Wielkiej Brytanii, z okazji tego dnia, wydaje się specjalne edycje książek dla dzieci za 1 funta. Źródła: http://www.unesco.pl/kultura/article/27/23 http://www.swiatowydzienksiazki.pl ŻYJ PODWÓJNIE - CZYTAJ!!! A Ty co planujesz, by uczcić Światowy Dzień Książki?
Na kwietniowy Dzień Książki czeka z pewnością wielu zakochanych w czyta-niu. Sama, choć biblioteczka pęka już w szwach, nadal jeszcze mam długą listę nowości, o które bardzo chciałabym ją wzbogacić . Światowy Dnia Książki 2012 to świetna okazja, by kupić je w promocyjnej cenie
RATAJÓWKA

MATRAS Czas trwania promocji: 24 kwietnia - 7 maja Rabat: kod rabatowy o wartości 25 zł. Zasady: rabat można uzyskać wpisując pod-czas składania zamówienia na kwotę minimum 60 zł hasło "czytamy". Rabat mogą otrzymać klienci zalogowani. Dostawa: zamówienia do jednej z ponad 140 księgarni Matras jest za darmo. Równocześnie obowiązuje także oferta: Czas: 21 do 23 kwietnia Rabat: - 25% (nie dotyczy wyprzedaży i podręczników) JAGUAR Czas: 19-27.04.2012 Rabat: książki "Cień przeznaczenia", "Bestiariusz Stracharza", "Piosenki dla Pauli" w promocji 30% taniej* Zasady: polubić fan page L&L księgarnia internetowa , być fanem Jaguara na FB Dostawa: *do ceny promocyjnej należy doli-czyć koszt przesyłki za pobraniem 13,00 pln. Realizacja: zamówienie będzie zrealizowane po założeniu zamówienia na adres: anna.ryma-rzak@ll.com.pl w temacie wpisując PROMOC-JA FACEBOOK w treści:tytuł książki, ilość egzemplarzy, imię i nazwisko + nazwa wyświetlana na Facebooku (jeśli jest inna niż imię i nazwisko), adres wysyłki, telefon. EMPIK Podobnie jak rok temu do zamówienia / zakupu książek powyżej 40zł dodawana jest specjalna książeczka okolicznościowa, wydana specjalnie na Światowy Dzień Książki (dokładne info w salonach). Niestety nie wiadomo jeszcze czy będzie coś z dawnych, dobrych promocji typu 3 za 2 lub 20-2% na całą ofertę. grayIGRZYSKA ŚMIERCI
"Ponura, futurystyczna wizja świata, w którym bogaty hegemon siłą podporządkowuje sobie resztę kontynentu, dzieląc go na dwanaście zniewolonych Dystryktów". Tygodnik Powszechny
RATAJÓWKA

O TRYLOGII W kraju Panem, na ruinach dawnej Ameryki Północnej, co roku rozgrywają się Głodowe Igrzyska dla przypomnienia o klęsce rebelii Dystryktów przeciw Kapito-lowi. 16-letnia Katniss Everdeen z Dystry-ktu 12 zgłasza się na trybuta, by ocalić swoją siostrę od śmierci. Razem z nią zo-staje wybrany Peeta Mellark, który kiedyś uratował ją od głodu. Razem staną w śmiertelnej walce na arenie przeciwko sobie i innym trybutom. Komu uda się przeżyć i zachować swoją tożsamość? Trylogia opowiada historię Katniss Everdeen, która z dziewczyny ratującej życie swojej siostrze staje się symbolem rebelii przeciw Kapitolowi. Jest to opo-wieść o wojnie, miłości i okrucieństwie, a także o młodych ludziach, którzy zostają rzuceni w sam środek walki i próbują po-zostać sobą. Tekst jest łatwy w odbiorze i z przyjemnością się go czyta. Kiedy już zaczniecie , nie będziecie mogli się oder-wać. I JEJ EKRANIZACJI Jak już wiemy Katniss Everdeen zgłasza się na trybuta w 74. Głodowych Igrzyskach, ratu-jąc od śmierci swoją siostrę. Drugim trybutem z Dystryktu 12 zostaje Peeta Mellark. W walce o życie na arenie, każdy chce wygrać za wszelką cenę. Choć obaj trybuci z Dystryktu 12 pragną przeżyć, Peeta zrobi wszystko, by wygrała Ka-tniss, a Katniss nie pozwoli, by Peeta zginął. Razem będą zmagali się z innymi trybutami, którzy nie dadzą im tak łatwo wygrać. Wybór aktorów do odegrania ról musiał być trudny, gdyż musieli zadowolić oni każdego fana. www. filmweb.pl Plakat promujący film w polskich kinach The Hunger Games

RATAJÓWKA

"Igrzyska śmierci to kolejna seria kreowana na wielkie odkrycie młodzieżowej litera-tury. Wydaje się , że Suzanne Collins ma realne szanse na odniesienie sukcesu, bo za-warła w książce wszystko, co stanowi o sile młodzieżowych bestsellerów - wartką akcję, płynny, prosty język, bohate-rów, którzy stają przed prob-lemami ponad swój wiek. jednak trudno się spodzie-wać, by był to sukces na mia-rę potteromanii, gdyż książka nie wprowadza do gatunku niczego nowego." Wiktor Marczyk, Polityka fana. Jako Katniss wystąpiła Jennifer Lawrence, a jako Peeta - Josh Hutcherson. Obie te wschodzące gwiazdy filmowe bardzo dobrze odda-ły emocje swoich postaci. Mentorem trybutów Dystry-ktu 12 został Woody Har-relson, a ich opiekunką, Ef-fie, Elizabeth Banks. Effie wypadła szczególnie zachwycająco, jakby właśnie wyjęto ją z książki. Lenny Kravitz jako stylista Katniss, Cinna i Stanley Tucci jako Caesar Flickerman wzbudzili moją sympatię, podobnie jak i w książce. Zaskoczył mnie Wes Bantley jako Seneca Crane. Prezydent Snow Donalda Sutherlanda wypeł-nił swój obowiązek i praw-dziwie mnie przeraził. Realność Panem została oddana w niesamowitych sceneriach i strojach. Kapitol zachwyca swoim przepy-chem, arena wzbudza niepo-kój, a Dystrykt 12 poraża swą biedą. Stroje kapitolińczyków są przejaskrawione i śmieszne, a mieszkańcy Dystryktu noszą szare, niczym niewyróżniające się ubrania. Reżyserem filmu jest Gary Ross, a autorem zdjęć Tom Stern. Wiele scen nakręcono tak, by film przypominał dokument o 74. Głodowych Igrzyskach. Muzyka Jamesa Howarda idealnie pasuje do filmu. Je-dnymi z najlepszych utwo-rów są dynamiczne "Sear- ching for Peeta” i smutne „Rue’s Farewell”. Igrzyska Śmierci są według mnie dobrą ekranizacją best-sellerowej książki, która wraz z dwoma kolejnymi częściami - "W pierścieniu ognia", "Kosogłos" - tworzy trylogię. Aktorzy wspaniale wcielili się w swoje role, a osoby od-powiedzialne za świat Pa-nem doskonale oddały jego charakter. Fani serii mogą narzekać na pominięcie lub zmienienie scen i brak niektórych szczegółów, jednak mimo niedoskonałości film zaslugu-je na wysoką ocenę. gray WIEDŹMIN 2-Zabójcy Królów

RATAJÓWKA

Gra stworzona przez pol-skie studio CD Projekt RED. Gra została wydana na platformę Microsoft Wind-ows 17 maja 2011 roku, a premierę na konsolę Xbox 360 zaplanowano na 17 kwietnia 2012 roku. Produkcję gry zaczęto tuż po wydaniu produkcji Wiedź-min, na przełomie 2007 i 2008 roku. 25 marca odbył się oficjalny pokaz Wiedź-mina 2, w którym zaprezen-towano fabułę oraz rozgry-wkę. Nie będę zbyt długo rozpi-sywał się na temat fabuły, przedstawię ją w skrócie: Po stłumieniu rebelii Zakonu Płonącej Róży oraz ocaleniu życia króla Foltesta, Geralt trafił w sam środek poli-tycznej zawieruchy w królestwie Temerii. Wiedź-min wspiera monarchę w jego misji przywrócenia porządku w prowincji. Ostatni bastion Zakonu w końcu ulega kró-lewskiej armii. Na drodze do pokoju stoi już tylko zbunto-wany zamek Baronowej La Valette, która odseparowała się od królestwa. Miesiąc po próbie zabójstwa Foltesta, jego armie stają u wrót zamku, przygotowując się do ostatecznej bitwy. Tymczasem Geralt zaangażo-wany w jego ochronę, nie może się zająć rozwiązaniem najbardziej intrygującej go sprawy tajemniczego wie- dźmina - zabójcy. Akcję fabuły można rozpo-cząć na cztery różne sposoby, natomiast możliiwych za-kończeń jest szesnaście. W2:ZK działa na silniku RED Engine. Minimalne wymagania sprzętowe gry to: Procesor: Intel Core 2 Duo 2.2 GHz lub podobny AMD Karta graficzna: GeForce 8800 512 VR lub podobna karta ATI Pamięć RAM: 1 GB dla Win XP (2 GB dla Win Vista) Dysk twardy: 8GB na grę i 8GB na materiały bonusowe. Jenak osobiście polecam taki sprzęt: Procesor: Intel Quad Core lub podobny AMD Karta graficzna: GeForce 260 z 1GB pamięci / Radeon 4850 HD z 1GB pamięci Pamięć RAM: 3GB na Wind-owsie XP (4GB na Windows Vista) Dysk twardy: Przynajmniej 16GB wolnego miejsca. Moja ocena to 9.5/10. grę można grać tylko, gdy się ma skończone 18 lat. Cena Wiedźmina w dniu premiery wynosiła 119 zł. Teraz to około 90 zł. Andrzej Szymków