Musisz zainstalować flash player pobierz instalator

Eins zwei drei BITTE!
IntroSTW

Od 14 do 17 kwietnia w naszej szkole odbywała się druga część warsztatów teatralnych. Po raz kolejny rozwijaliśmy swoje umiejętności aktorskie, oczywiście w języku niemie-ckim. Przygotowywaliśmy ró-żne sceny, improwizacje, a ta-kże układy taneczne. Większość improwizacji i charakterów, które stworzy-liśmy, wykorzystamy w naszej sztuce. Nad wszystkim czuwał pedagog teatralny - Jens. Pod koniec warsztatów otrzymaliśmy swoje role i wskazówki od pedagoga. Z utęsknieniem czekamy na trze-cie spotkanie z Jensem i wysta-wienie sztuki. MAŁGORZATA JANKOWSKA

IntroSTWIntroSTW IntroSTW

Nasza innowacyjna szkoła... 5 maja 2011 roku uczestniczyliśmy w obradach V Sejmiku Młodzieżowego, który w tym roku połączony był z podsu-mowaniem konkursu „Moja innowacyjna szkoła”. Spotkanie odbyło się w Kielcach, w gmachu Wojewódzkiego Urzędu Ma-rszałkowskiego. Przy wejściu do budynku dostaliśmy ide-ntyfikatory. Następnie nastąpiło oficjalne powitanie przybyłych uczniów oraz prze-dstawicieli najważniejszych instytucji w województwie. Po pierwszej części spotkania, w uroczy-stej atmosferze, rozdano nagrody - począwszy od wyróżnień, a kończąc na pierwszych miejscach. Prezentacja dotycząca naszej szkoły została dostrzeżona i wyróżniona przez komisję konkursową. Gdy odebraliśmy nagrody, zostaliśmy zaproszeni na pokaz doświadczeń z dziedziny chemii i fizyki. Po jego zakończeniu odbył się quiz z wiedzy o naszym województwie. O finale konkursu „Moja innowacyjna szkoła” opowiadali Klaudia Lamch i Adam Ciszewski uczniowie klasy III c

IntroSTWIntroSTW

Duchy i strachy...
26 maja w Gimnazjum nr 1 w Końskich odbył się spektakl teatralny pt. „Dziady” przygotowany przez artystów Narodowego Teatru Edukacji, na który nie omieszkali wybrać się uczniowie naszej szkoły.
IntroSTW IntroSTW

Przedstawienie zaczęło się o godz. 11. Sztuka została przygotowana w sposób bardzo profesjonalny i wprawiała w zachwyt nawet najbardziej zniechęconego widza. Spektakl był oparty przede wszystkim na II części „Dziadów” Adama Mickiewicza. Występowało w nim trzech aktorów i jedna aktorka, która cudownie odnajdowała się na przemian w roli ducha i wieśniaczki. Niewątpliwie jednak największą atrakcją całego przedstawienia był upiór , który fruwając po całej scenie, straszył bezbronnych widzów, którzy jednogłośnie ocenili przedstawienie jako świetnie wyreżyserowane oraz zagrane. Aktorzy, doceniając nasze ogromne zaangażowanie, z chęcią grali nie tylko na deskach sceny, lecz także między nami, widzami. Oprócz słowa recytowanego mogliśmy usłyszeć piękne piosenki. Na pewno nie zapomnimy tej sztuki na długo.

IntroSTWIntroSTW

NAUCZYCIEL ROKU W naszej szkole po raz kolejny odbył się konkurs na najsympatyczniejszego nauczyciela - tym razem nauczyciela roku. Tak jak jesienią, wygrała go Pani Justyna Dziuba, nauczycielka matematyki w naszej szkole. Gosia Jankowska Czas zabawy...

IntroSTW

14 czerwca 2011 roku w Gimnazjum w Stadnickiej Woli odbył się komers klas trzecich. Imprezę organi-zował Samorząd Szkolny i Rada Rodziców. Uczniowie starali się, by przygoto-wana przez nich sala wyglądała wyjątkowo, dlate-go kilka dni pracowali w pocie czoła nad różny-mi dekoracjami. Pod okiem pań: Iwony Banasik oraz Magdaleny Hurec gimnazja-liści pilnie ćwiczyli poloneza. Mimo wielu obaw w dniu balu taniec wypadł naprawdę dobrze. Po odtańczeniu poloneza ucznio-wie rozpoczęli za-bawę. Dj prowa-dzący imprezę nie pozwalał nam się nudzić. Grono pedagogi-czne również do-brze się bawiło. Parkiet nie świecił pustkami, a na wszystkich twa-rzach malował się uśmiech. Bal gimnazjalny na długo zostanie w naszej pamięci. Pozwolił nam o-derwać się od te-go, co czekało nas niebawem - wyniki egzaminu gimnazjalnego. Magdalena Kowalska

IntroSTW

Bardzo wzruszającym momentem był odtańczony przez trzecioklasistów polonez...

IntroSTW IntroSTW

Magiczne słowo... projekt...

IntroSTW

W roku szkolnym 2010-2011 w naszym gimnazjum zrealizowano cztery projekty edukacyjne. Uczniowie mogli wzbogacić swoją wiedzę z wiedzy o społeczęnstwie, poznać bliżej Niemcy oraz inne kraje Unii Europejskiej, a także poczuć się jak prawdziwi dziennikarze, redagując gazetkę szkolną. „Ocalić od zapo-mnienia - w kręgu tradycji i obrzędów wiosennych” – projekt, którego opie-kunkami były panie: Lilianna Saik i Justyna Soja - Sadowska. Brali w nim udział: Małgorzata Wnuk, Julia Ciszek, Ewelina Dąbrowska, Paulina Łebek, Katarzyna Giermak, Maria Go-tkiewicz, Iga Grzego-rczyk, Marta Owcza-rek, Aleksandra Le-siak, Angelika Tura - lska, Aleksandra Wia-derna, Damian Smo-łuch, Piotr Kucharski, Kamil Tylski, Artur Pieróg, Mikołaj Fidos, Mikołaj Saik i Paweł Sielski. Mieli oni za zadanie przygotować specja-lny, kwietniowy numer gazetki szkolnej „IntroSTW”. Jego prezentacja o-dbyła się w auli szko-lnej, przed zgroma-dzonymi uczniami i nauczycielami. Każdy z biorących udział w redagowaniu tego nu-meru, opowiedział o podjętych przez siebie działaniach.

IntroSTWIntroSTW „Ach ta nasza Europa – zwyczaje, obyczaje i tradycje wybranych państw Unii Europejskiej”

Projekt, którego pomy-słodawcą był Szkolny Klub Europejski, a opiekunkami panie: Iwona Janiszewska i Justyna Dziuba. Brało w nim udział 49 uczniów z kl. I i II. Z kl. I a: Przedborska Magdalena, Wieczorek Martyna, Słowik Mariola, Staniszewska Edyta, Ma-stalerz Jakub, Popielski Bartosz, I b: Chrabąszcz Luiza, Dagmara Karbownik, Jędrasik Ale-ksandra, Olczyk Aleksa-ndra, Fidos Bartłomiej, Mytkowski Mateusz, I c: Konrad Kozłowski, Ście-gienny Wojciech, Koczaj Wojciech, Wilk Filip, Kla-udia Młodawska, Dec Paulina, I d: Cieślak We-ronika, Świtoń Justyna, Jakubcyk Adrian, Pe-pliński Daniel, Kuśmie-rczyk Patrycja, Piec Magdalena, I e: Kałandyk Patryk, Łuszczyński To-masz, Gierczyńska Marta, Kuśmierczyk Patrycja, Pa-wlik Magdalena, Giser Paulina, II a: Leśniak Ma-rtyna, Staniszewska Ilo-na, Makuch Weronika, Słowińska Izabela, Grze-gorczyk Sylwia, Lorek Dominika, II b: Powideł Paulina, Deperas Kata-rzyna, Lesiak Aleksandra, Owczarek Marta, Janko-wska Małgorzata, Brzeska Magdalena, II c: Saik Mikołaj, Fidos Mikołaj, Wnuk Małgorzata, Gąszcz Patrycja, Wilk Klaudia i Rajska Paulina.

IntroSTW Każda grupa przygotowała stoisko i prezentację wcześniej wylosowanego państwa. Stoiska były świetne, uczniom nie brakowało fantazji i wyobraźni w ich aranżacji. Można było spróbować tradycyjnych potraw, napić się nektarów, posłuchać hymnów i muzyki narodowej po-szczególnych państw. I miejsce zajęła klasa II b prezentująca Bułgarię, II miejsce klasa II c ukazująca walory Austrii, a III miejsce klasa I a o-powiadająca o Wło-szech.IntroSTWIntroSTWIntroSTW

„W jaki sposób praca samorządu gminnego wpływa na działalność szkoły?” Projekt z wiedzy o społeczęnstwie, które-go celem było zapo-znanie uczniów z po-dstawowymi zadania-mi samorządu gminne-go w stosunku do szkół, zrozumienie, że samorząd powinien służyć społeczności lo-kalnej w rozwiązywa-niu jej problemów, uświadomienie uczniom, że samorząd gminny w pewnych okolicznościach może szkołę zlikwidować, a także założyć. Uczniowie mieli przy okazji możliwość sze-rszego poznania stru-ktury i zadań samo-rządu gminnego. W projekcie, pod opieką pana Tomasza Stanka, pracowali: Z kl. II a: Mariusz Zamachowski, Marek Markiewicz, Paweł Gierczyński, Mateusz Sza-belak, Tomasz Górski, Aleksandra Karbownik, Ewa Kluk, Żaneta Sia-tkowska, Angelika Sęko-wska, Izabela Owczarek, Hubert Laszczyk. Z kl. II b: Adrian Kaczmarczyk, Mi-chał Wojna. Przemysław Woźniak, Jakub Śliwiński. Z kl. II c: Piotr Cyganek, Bartłomiej Ślifierski, Mateusz Buko-wski, Maria Gotkiewicz, Szymon Lisowski, Ba-rtłomiej Lipowski, Jagoda Sztandera, Paulina Zdu-ńczyk, Artur Kuleta, Patryk Kurp.

IntroSTW

Każda klasa zbierała materiały dotyczące zadań samorządu gminnego w odniesieniu do szkół podstawowych i gimnazjów, a także struktury samorządu. Uczniowie przeprowadzili kilka wywiadów z osobami, które znają pracę samorządu i jego zadania. W konsekwencji, materiały te, posłużyły do wykonania gazetek ściennych, które były zaprezentowane i omówione przez osoby biorące udział w projekcie.

IntroSTW DEUTSCHLAND - EIN URLAUBSZIEL

Projekt z języka nie-mieckiego i geografii prowadzony przez pa-nią Annę Milczarz i pana Pawła Grota. Brali w nim udział u-czniowie grupy zaawa-nsowanej z II klas: Kata-rzyna Staciwa, Małgo-rzata Wnuk, Klaudia Wilk, Paweł Sielski, Dawid Czeczot, Mikołaj Saik, Marta Owczarek, Aleksa-ndra Lesiak, Małgorzata Jankowska, Magdalena Brzeska, Kamil Stramski, Emiliusz Szwed, Mikołaj Fidos, Patryk Lamch, Grzegorz Narolewski, Wo-jciech Wiśniewski, Ma-riusz Kusztal, Piotr Ku-charski, Iwo Krzyszto-porski, Michał Purtak, No-rbert Struzik. Uczniowie po zapo-znaniu się z geo-grafią Niemiec zosta-li podzieleni na kilka grup, z których ka-żda robiła projekt kartki kalendarza z opisem landów. Prezentacja kalendarza i omówienie realizowanych zadań odbyło się 21 czerwca. Aleksandra Lesiak

IntroSTWIntroSTWIntroSTW PROGRAM INTERBLOK W NASZEJ SZKOLE...

Już od września, w naszym gimnazjum, będzie realizowany program nauczania BLOKowego następujących przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia, matematyka, informatyka. Uczniowie będą reali-zowali 2 dodatkowe godziny zajęć prakty-cznych w każdym tygodniu z przedmio-tów matematyczno - przyrodniczych. Program zakłada, że uczniowie w ramach tych lekcji, będą mogli przeprowadzać ekspe-rymenty naukowe, tworzyć własne proje-kty, opracowywać wy-niki i kalkulować ko-szty własnych badań, wymieniać się doświa-dczeniami z innymi uczniami. Będą rozwi-jać przede wszystkim umiejętności prakty-czne i twórcze my-ślenie.

IntroSTW

Gratulujemy wyników egzaminów! Nasi koledzy i koleżanki z klas trzecich w kwietniu przystepowali do ważnego dla nich egzaminu gimnazjalnego. Jak się okazało w czerwcu, kiedy do szkoły dotarły wyniki, osiągneli wysoki średni wynik na poziomie: 54.80 (część humanistyczna 29.35, część matematyczno - przyrodnicza 25.45). Wynik ten uplasował nasze Gimnazjum na II miejscu w powiecie koneckim, tuż za Gimnazjum w Rogowie. Szkoła nasza została sklasyfikowana na 25 miejscu wśród najlepszych gimnazjów województwa swiętokrzyskiego.

IntroSTWIntroSTW

Pierwsze prawo jazdy... W czerwcu czniowie naszego gimnazjum starali się zdobyć wymarzone karty motorowerowe. W związku z tym przystąpili do egzaminu, który składał się zarówno z części teoretycznej (test wielokrotnego wyboru) sprawdzającej znajomość przepisów ruchu drogowego, jak również z części praktycznej, w której trzeba było wykazać się umiejętnością jazdy na torze. Część praktyczna przebiegała pod czujnym okiem przedstawicieli Wydziału Ruchu Drogowego KPP w Końskich. Okazało się, że 17 uczniów już od lipca będzie mogło poruszać się moto-rowerami po drogach publicznych. Życzymy bezpiecznej jazdy!

IntroSTWIntroSTW Do zobaczenia...

21 czerwca w auli naszego gimnazjum odbyła się uroczysta akademia, w trakcie której pożegnalismy naszych klolegów i koleżanki z kl. III. Opuszczają oni mury naszej szkoły i po wakacjach wstąpią w szeregi uczniów szkół średnich. W trakcie akademii dyrektor szkoły - Czesław Staciwa wręczył nagrody i dyplomy wzorowe-go ucznia, tym, któ-rzy ciężko pracowali na ten tytuł przez trzy lata. Listy gratulacyjne otrzymali również rodzice nagrodzonych uczniów. Życzymy wszystkim naszym absolwe-ntom powodzenia w nowych szkołach i mamy nadzieję, że czasem nas odwie-dzą i opowiedzą o tym, jak radzą sobie na kolejnym etapie edukacji.

IntroSTWIntroSTW IntroSTW

Nadchodzą wakacje, czas podsumować rok szkolny...
Kolejny rok szkolny za nami! Gratulujemy tym, którzy ciężką pracą osiągnęli sukcesy w konkursach przedmiotowych i najwyższe noty na świadectwach.
IntroSTW

W IX Konkursie Języka Niemieckiego dla uczniów gimnazjów woj. świę-tokrzyskiego laureatkami zostały: Weronika Świtoń z kl. III b i Małgorzata Tomsia z kl. III d. Finalistką tego konkursu została Weronika Chrabąszcz z kl. III b. Finalistką Konkursu Języka Angielskiego dla uczniów gimnazjów woj. świętokrzyskiego została Adrianna Wikiera z kl. III c. W XVI edycji konkursu Historycznego "Losy żołnierza i dzieje oręża w latach 1531 - 1683 - od Obertyna do Wiednia", laureatami zostali: Mikołaj Saik z kl. II c i Weronika Świtoń z kl. III b. Finalistą został Mikołaj Fidos z k.II c. Finalistką VIII Konkursu History-cznego dla uczniów gimnazjów woj. świętokrzyskiego została Weronika Świtoń, kl. III b.

IntroSTW

Nasze koleżanki i koledzy, którzy uzyskali najwyższe średnie ocen w roku szkolnym 2010/2011: 1. Weronika Chrabąszcz, kl. III b - 5,67 2. Małgorzata Tomsia, kl. III d - 5,6 3. Weronika Świtoń, kl. III b - 5,47 4. Weronika Makuch, kl. II a - 5,31 5. Wojciech Wisniewski, kl. II b - 5,31 6. Gabriela Kowalczyk, kl. III c - 5,21 7. Izabela Łątka, kl. III c - 5,21 8. Żaneta Mrozik, kl. III c - 5,21 9. Mikołaj Saik, kl. II c - 5,19 10. Kinga Łabędowicz, kl. III a - 5,17 11. Samanta Gos, kl. I d - 5,15 12. Jakubowski Bartłomiej, kl. III d - 5,13 13. Mariola Słowik, kl. I a - 5,1 14. Michał Smerdzyński, kl. I b - 5,08 15. Kamil Tylski, kl. III a - 5,07 16 Patrycja Gąszcz, kl. II c - 5,06 17. Maria Gotkiewicz, kl. II c - 5,06 18. Mikołaj Fidos, kl. II c - 5,0 19. Justyna Świtoń, kl. I d - 5,0 20. Katarzyna Staciwa, kl. II b - 5,0 21. Patrycja Bodasińska, kl. III a - 5,0 22. Piotr Mejnartowicz, kl. I c - 5,0 Klasy, które uzyskały najwyższe średnie ocen: 1. Klasa II b - 4,21 2. Klasa II c - 4,14 3. Klasa III a - 4,1 4. Klasa I d - 4,08 5. Klasa III b - 4,0 Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów! Świętokrzyskie, jakie cudne...
W naszym województwie jest wiele ciekawych miejsc wartych zobaczenia w czasie wakacji i nie tylko. Chciałabym przedstawić kilka z tych najważniejszych, najpiękniejszych i najchętniej odwiedzanych.
IntroSTW

Zamek w Chęcinach Podobno w nocy wi-duje się tam ducha Białej Damy, który przechadza się z po-chodnią. Można ta-kże usłyszeć tętent galopującego konia. Według legendy Bia-ła Dama to Królowa Bona, która mieszkała w zamku i przechowywała w nim swoje skarby. Po śmierci męża - króla Zygmunta Au-gusta postanowiła wrócić do rodzinnych Włoch. Jej skarby zapakowano na 24 wozy, które ciągnęło 140 koni. Jednak przy przeprawie przez rzekę Nidę pod ciężarem tych ko-sztowności załamał się most (w dzisie-jszej miejscowości Mosty) i cały skarb wpadł do wody. Królowa wysłała do zamku posłańca z prośbą o pomoc. Za-łoga zamku nie wpu-ściła go jednak na

IntroSTW

dziedziniec. Sądzono, że w ten sposób chociaż część majątku pozostanie w Polsce. Skarby jednak zatonęły i do dziś nie zostały odnalezione. Od tego czasu zarówno turyści jak i mieszkańcy słyszą niekiedy po zmroku tętent galopującego konia. To posłaniec, który od wieków pędzi do zamku z prośbą o ratunek. Gdy wybija północ, na murach zamku pojawiają się cienie. Legenda głosi, że to królowa Bona, która powróciła jako Biała Dama. Teraz z pochodnią chodzi po zamku, poszukując reszty swych skarbów pozostałych w ruinach. Jaskinia Raj Jest uważana za na-jpiękniejszą jaskinię w Polsce. Bogactwo i u-roda jaskini polega na tym, że znajdują się w niej nacieki skalne o różnorodnych, niezwy-kłych kształtach. Kurozwęki W miejscowości tej co roku odbywa się fe-styn kukurydzy pt. „Dziki Zachód”. O-prócz pięknego pałacu można podziwiać tam hodowlę bizonów, a odważni mogą szukać wyjścia z kukurydzia-nego labiryntu.

IntroSTWIntroSTW

Święty Krzyż Przy „drodze króle-wskiej”, prowadzącej z Nowej Słupi na Święty Krzyż, upa-miętnionej wieloma pielgrzymkami króla Władysława Jagiełły i innych władców polskich, od wieków stoi tajemniczy po-sąg. Dotychczas nie wiadomo skąd się wziął u podnóża Łysej Góry. Liczne bowiem legendy o nim krążą. Jedna z nich głosi, że bardzo dawno temu żył dzielny i sławny ry-cerz, który wiele zwyciężył bitew. Re-sztę swego życia za-mierzał spędzić w pobożności. Odwie-dzał wiele pięknych miejsc na ziemi. Był w Rzymie w Ziemi Świętej oraz wielu innych miejscach. Ostatnią podróż za-planował do kla-sztoru świętokrzy-skiego. Łysica i Łysa Góra Na Łysej Górze i Łysicy, co powtarza wiele podań ludo-wych, nocami zbie-rają się na sabat wiedźmy. Palą ogni-ska i warzą trucizny,

IntroSTW

które szkodzą ludziom i ich dobytkowi. Le-genda głosi, że kiedy już wszystkie czarownice zleciały się na górę, rozpoczynały się ich uroczystości. Rozniecały wielki ogień, kłaniały się w jego blasku najważniejszej wiedźmie sabatu - wielkiej czarownicy, która skinieniem głowy przyjmowała pozdrowienia. Potem zasiadały do wystawnej uczty. Jadła i napitku było dużo i to rozmaitego, choć czasami tylko padlinę podawano. Za nakrycia stołowe służyły końskie kopyta, skorupy jaj i trupie czaszki. Po wieczerzy następowały tańce. Gdy kogut po północy zapieje, czarownice siadają na miotły i z wyciem wichru sfruwają z góry.

IntroSTW ZAMEK KRZYSZTOPÓR W UJEŹDZIE Mocno zniszczony, ale pełen magii i tajemniczości, zagubiony wśród pól i wzgórz ziemi opatowskiej, z dala od głównych dróg i szlaków. SIELPIA jest jednym z najchę-tniej odwiedzanych o-środków wypoczynko-ych w woj. święto-krzyskim. Otaczające zbiornik lasy sosnowe wpływają na poprawę samopoczucia i szy-bką regenerację dróg oddechowych i układu krążenia. Paulina Łebek

Bieganie Jazda na rowerze

IntroSTW

AKTYWNE WAKACJE „Ruch to zdrowie” - wie o tym każdy z nas. Tym bardziej, że nadchodzą wakacje i wszyscy będziemy mieli mnóstwo wolnego czasu. Musimy pamiętać, że przynajmniej jego część należy poświęcić na ruch na świeżym powietrzu. Na zainteresowanych czeka wiele dyscyplin, które można uprawiać latem. Oto niektóre z nich: Sport rekreacyjny, rozwija-jący kondycję. Organizuje się zawody na krótkich i długich dystansach. Zalicza się głównie do rekreacji, ale niektórzy rywalizują w wyścigach kolarskich. Rekreacyjnie jeździ się

IntroSTW

zazwyczaj na długich dystansach po ście-żkach rowerowych, których jest w naszej okolicy dużo. GRY ZESPOŁOWE Biorą w nich udział grupy ludzi, które dzielą się na zespoły. Do najpopularniejszych należą: piłka nożna, siatkówka, koszykó-wka, piłka ręczna. W naszej okolicy jest wiele miejsc, gdzie można takowe sporty uprawiać np. „Orlik” lub stadion OSiR przy ulicy Południowej. SPORTY WODNE Jak sama nazwa wska-zuję są całkowicie po-wiązane z wodą. Śmiałkowie, którzy chcą je uprawiać, szukają odpowiednich zbiorników wodnych takich jak jeziora, morza, rzeki, itp. Do sportów związa-nych z wodą należą: kajakarstwo, żegla-rstwo, surfing i wszy-stkie jego odmiany. W naszej gminie mo-żna je uprawiać na zalewie w Sielpi. Je-dnak niektórzy prefe-rują pływanie na ba-senie. W Końskich zna-jduje się on na ulicy Warszawskiej. Paweł Sielski Mikołaj Saik W co się ubrać w wakacje?
Moda na lato!
IntroSTW

W tym sezonie modne są ekstrawaganckie kolory. Na wybiegach króluje błękit królewski, jaskrawy róż, o-dcienie żółtego, biel, soczy-ste pomarańcze i kolory zie-mi. Na strych chowamy rurki, a wyciągamy stare rozsze-rzane spodnie. Inspirujemy się latami 70-tymi i Anną Jantar. Zwiewne, zamaszyste suknie są hitem. Kwieciste wzory świetnie komponują się z gładkimi jednokolo-rowymi dodatkami najlepiej w powtarzającym się kolorze. Na plaży modne są wszystkie kostiumy od bikini aż po powycinane modele kostiu-mów jednoczęściowych.

IntroSTWIntroSTW IntroSTW KOSMETYKI NA LATO Ciało Lato to okres, w którym najbardziej powinniśmy zadbać o skórę. Kremy, balsamy i olejki z filtrem będą chronić nas przed szkodliwym działaniem słońca. Dla osób, które są wielbicielami „czeko-ladowej karnacji”, polecamy kosmetyki utrzymujące opaleniznę oraz samoopa-lacze. Paznokcie Pękający lakier jest jednym z najmo-dniejszych i najnowszych kosmetyków tego sezonu. By otrzymać efekt pękania, na kolorowy lakier należy nanieść wa-rstwę preparatu, który pęka. To pozwali nam na uzyskanie unikalnych paznokci. Oprócz tego czerwone i czarne lakiery zamieniamy na jasne, pastelowe odcienie. Twarz W upalne dni makijaż lubi się rozpływać, dlatego należy wybierać wodoodporne produkty, kredki, tusze, podkłady, itp. Tegoroczne lato zabłyśnie złotem. Powieki w tym kolorze będą mile widziane na pokazach mody oraz ulicach wielkich miast. Oczy powinny być stonowane. Jeżeli lubimy malować usta, możemy użyć jaskrawych kolorów. Małgorzata Jankowska Iga GrzegorczykIntroSTW

KOKTAJLE – IDEALNE NAPOJE NA LATO Latem, kiedy mamy mnóstwo sezonowych owoców, takich jak truskawki, maliny i jagody, najlepiej smakują koktajle. Zebrałam kilka ciekawych przepisów, które prezentuję poniżej. Aleksandra Lesiak

IntroSTW

Koktajl bananowy Składniki: 2 banany Szklanka mleka Serek homogenizowany cukier kilka kropel soku z cytryny Wszystkie składniki wrzucamy do blendera i miksujemy. Minuta i gotowe!

IntroSTW

Koktajl morelowy 6 połówek morel zmiksować ze szklanką mleka i pół szklanki śmietanki. Koktajl pomarańczowy Zmiksować 2 pomarańcze (sam miąższ) ze szklanką mleka i cukrem. Gotowe!

IntroSTW

Koktajl owocowy z otrębami Składniki: banan 2-3 śliwki 2 twarde, soczyste jabłka szklanka truskawek szklanka świeżo wyciśniętego soku z czerwonych pomarańczy 4 łyżki otrąb owsianych szczypta imbiru Owoce schłodzić, następnie wszystkie składniki dokładnie zmiksować (śliwki i jabłka razem ze skórką). Jeśli koktajl jest za gęsty, można zwiększyć ilość soku lub dodać 1/2 szklanki wody mineralnej. Podawać bezpośrednio po przygotowaniu. Owocowe smaki!
Kto z nas nie zna smaku soczystych, letnich owoców? Wszystkie można kupić na bazarze czy w supermarkecie. A ile osób wie, że niektóre z nich pochodzą prosto z lasu czy ogrodu, a nie z ogromnych plantacji.
IntroSTW

Wśród smakoły-ków lata najba-rdziej znane są smakowite truskawki. Są to bardzo sło-dkie i smaczne o-woce, uprawiane na polach, planta-cjach i w przydo-mowych ogróó-dkach. Z truskawek robi się pyszne soki, dżemy, desery a także ciasta. Wraz z pojawie-niem się truskawek na nasze stoły tra-fiają również po-ziomki. Te z kolei zbieramy w lesie. Robimy z nich, podobnie jak z truskawek, dżemy, konfitury i desery. Obok doskonałych truskawek i pozio-mek latem może-my zachwycać się urodziwymi i sma-cznymi, czerwony-mi malinami. Soki i nalewki z malin stosuje się w le-czeniu przeziębień

IntroSTW

i grypy. Maliny to także dodatek do deserów, ciast, lodów i dżemów. Już niedługo będziemy wszy-scy mogli cieszyć się nie-powtarzalnym smakiem cza-rnej borówki, czyli jagody zbieranej w lesie. Jagoda jest ciemnogranatowa i ma dużo witamin. Dlatego sok z jagód stosujemy w leczeniu bólu brzucha, a także w leczeniu chorób oczu. Jagodę najba-rdziej wszyscy znają ze sma-cznych bułek - jagodników. Tak, jak inne owoce wyko-rzystuje się je do ciast, de-serów, lodów i oczywiście dżemów. Jagoda to chyba je-dyny owoc, który trafia do naszych kuchni prosto z naturalnego środowiska, bez sztucznych nawozów. Jest zdrowa i ekologiczna. Latem możemy zachwycać się smakiem wczesnych odmian czereśni i wiśni. Czereśnie są żółte lub czerwone i bardzo słodkie. Zjadamy je głównie na surowo. Wiśnie mają trochę kwaskowy smak, ale są doskonałe na soki, nalewki, kompoty i ciasta. Lato i czas wakacji to także doskonały czas na zbieranie

IntroSTW

innych smakołyków jakimi są grzyby. Ich różnorodność daje całą gamę smaków i możemy się cieszyć przez całe lato najróżniejszymi potrawami z grzybów. Najbardziej znane potrawy to pierogi i uszka. Grzyby są doskonałe na sosy, zapiekanki, jajecznicę a także do domowej spiżarni maryno-wane, mrożone i suszone. W sierpniu możemy cieszyć się smakiem innych leśnych owoców jakimi są jeżyny, borówki, gruszki i pierwsze jabłka. Te pierwsze zbieramy wyłą-cznie w lesie i stosujemy jako konfitury i dżemy, często łą-czone ze względu na go-rzkawy smak z jabłkami lub gruszkami. Jeżyna to owoc o barwie po-dobnej do jagody. Te grana-towe, słodkie i bardzo so-czyste owoce przerabiamy na soki, dżemy i jako dodatek do deserów. Jabłka i gruszki to doskonałe przekąski i produkty na ciasta dżemy i kompoty. Owoce te możemy także suszyć i cieszyć się ich smakiem podczas chłodnych dni. Letni nieprzyjaciele...
Kleszcze, komary, osy... Trudno ich nie spotkać na swej drodze latem. Są jednak sposoby, aby nie stać się ich ofiarami.
IntroSTW

Komary – żywią się naszą krwią, dlatego gdy tylko ją wyczują, nie zastanawiają się i atakują. Aby się przed nimi chronić, powinno się, szczególnie wieczorami, zakrywać ciało długimi rękawami i nogawkami. Jednak w słoneczne popołudnia trudno chodzić w palcie. Dlatego powinno się stosować środki, które je odstraszają, np. maści lub spreje. Zakupić je można w każdej aptece. Kleszcze – osiedlające się na drzewach, w lesie czy parku, czyhają na nas, spadają i wbijają się w ludzką skórę. Często są przez nas niezauważane, ponieważ są bardzo małe i wyglądem przypominają pie-przyki. Gdy już na nas osiadają, wgryzają się w skórę i wysysają naszą krew, przenosząc różne choroby zakaźne. To bardzo ważne, aby wcześnie zauważyć kleszcza i usunąć go. Dlatego zawsze po przyjściu z lasu i parku powinniśmy się dokładnie obejrzeć. Można także używać różnych środków przeciw kleszczom. Osy – ich ugryzienia są dla nas dużo dotkliwsze niż ukąszenia komarów. Bardziej pieką i swędzą. Ważne jest to, aby wiedzieć, czy nie jesteśmy na nie uczuleni. Jeśli tak, to ugryzienie może nawet prowadzić do śmierci. W takim wypadku trzeba się odczulić. Marta Owczarek O fotografii reklamowej

IntroSTW

Reklama ma na celu poinformo-wać potencjalnego odbiorcę o cechach i zaletach produktu oraz skłonienie go do jego zakupu. W przypadku foto-grafii reklamowej chodzi o takie sfo-tografowania produ-ktu, by zobaczone zdjęcie od razu bu-dziło zainteresowa-nie. Reklama pełni ró-żne funkcje: • Edukacyjną - dzięki niej można poznać fragmenty istniejącej rzeczywistości, • Informacyjną - ma za zadanie przekazać istotne informacje o produkcie, • Perswazyjną - ma przekonać, nakłonić do zakupu danego produktu, wzbudzić potrzebę posiadania, • Manipulacyjną - stara się wywrzeć wpływ na klienta. Aby zrobić udane zdjęcie reklamowe: 1. Dokładnie zapla-nuj co ma być te-matem zdjęcia i jaki ma wywołać efekt. 2. Warto zrobić du-żą ilość zdjęć po-dczas sesji, zmie-niając na bieżąco e-kspozycję i kompo-zycję. 3. Ważne jest o-świetlenie – im wię-cej światła, tym wię-cej detali będzie wi-docznych. 4. Jeśli fotografu-jemy statyczną sytu-ację, należy umieścić aparat na statywie- umożliwi to dokła-dniejsze kontrolo-wanie zmiany para-metrów robionego zdjęcia. 5. Zrobione zdjęcie powinno się zapisy-wać w bezstratnych formatach. Gosia Wnuk

IntroSTW

W co gramy?

IntroSTW

MINECRAFT... Coraz więcej ludzi poświęca czas tej grze. Jest to gra z oryginalną grafiką i klimatem dla ludzi kreaty-wnych. Można ją kupić na oficjalnej stronie Minecrafta: www.minecraft.net. Jest stworzona przez Markus’a „Notch” Persson’a. Gracz trafia do świata wygenerowanego przez grę. Zbudowany on jest z „klocków”, co jest jej atutem. Możemy tworzyć, niszczyć, znajdować, kopać i budo-wać przeróżne „wspaniałości”. Nie-stety w nocy pojawiają się „po-twory”, które nas atakują. Musimy się schronić i przeczekać do ko-lejnego dnia. Kolejną grą godną uwagi jest World of Tanks - WoT. Jest stworzona przez WARGAMING.NET. Jak sama nazwa wskazuje jest to gra o czołgach. Wykorzystano w niej ponad 150 pojazdów od dwu-dziestolecia międzywojennego aż po wojnę koreańską. Każdy gracz ma do dyspozycji 5 rodzajów czołgów: działa samobieżne, niszczyciele czołgów oraz czołgi lekkie, średnie i ciężkie. Aktualnie możemy zagrać trzema nacjami: ZSRR, Niemcy i USA. Autorzy planują dodać drze-wko francuskie oraz inne pojazdy. Ta gra cały czas jest rozwijana i posiada wiele zalet. Ładuj przeciwpancerny! Mikołaj Fidos Piotr Kucharski